Naposledy aktualizované 11.07.2024
Účinné od 11.07.2024

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú politiky

KLAR plus, s.r.o.
Ul. 1.mája 1741/117
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko,
email: prevadzkar@klar.sk,
telefón: +421 903 271 492

o zbere, použití a zverejnení vašich informácií, ktoré zbierame pri používaní našej webovej stránky (klar.sk) (ďalej len „Služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete svoj súhlas so zberom, použitím a zverejnením vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, prosím, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a upravené Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na Službe. Upravené Zásady budú účinné 180 dní od ich zverejnenia na Službe a váš pokračujúci prístup alebo používanie Služby po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

1. Informácie, ktoré zbierame:

Zbierame a spracovávame nasledujúce osobné údaje o vás:

  1. Meno
  2. Email
  3. Mobil
  4. Dátum narodenia
  5. Adresa

2. Ako používame vaše informácie:

Informácie, ktoré o vás zbierame, budeme používať na nasledujúce účely:

 1. Marketing / Propagácia
 2. Podpora
 3. Administratívne informácie
 4. Cielená reklama
 5. Správa zákazníckych objednávok

Ak chceme použiť vaše informácie na iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše informácie len po získaní vášho súhlasu a potom len na účel(y), na ktorý nám bol súhlas udelený, pokiaľ nie sme povinní konať inak podľa zákona.

3. Ako zdieľame vaše informácie:

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, okrem obmedzených prípadov opísaných nižšie:

 1. Reklamné služby
 2. Marketingové agentúry
 3. Právne subjekty
 4. Analytické služby

Požadujeme, aby takéto tretie strany používali
osobné údaje, ktoré im prenášame, len na účel, na ktorý boli prenesené, a aby ich neuchovávali dlhšie, než je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť v nasledujúcich prípadoch: (1) na dodržanie platného zákona, predpisu, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu; (2) na vynucovanie vašich dohôd s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na odpovedanie na nároky, že vaše používanie Služby porušuje práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prenesú na nového vlastníka.

4. Uchovávanie vašich informácií:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 90 dní až 2 rokov po tom, čo používateľské účty zostanú nečinné, alebo tak dlho, ako budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Môžeme potrebovať uchovávať určité informácie po dlhšie obdobia, ako sú vedenie záznamov / vykazovanie v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je vymáhanie právnych nárokov, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, ktoré vás (priamo alebo nepriamo) neidentifikujú, môžu byť uchovávané neurčito.

5. Vaše práva:

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, alebo získať kópiu vašich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov, podať sťažnosť u príslušného orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nás kontaktovať na adrese prevadzkar@klar.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať alebo používať služby, pre ktoré boli vaše údaje požadované.

6. Súbory cookie a pod.:

Viac informácií o tom, ako ich používame a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito sledovacími technológiami, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

7. Bezpečnosť:

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré sú pod našou kontrolou. Vzhľadom na inherentné riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte to na vlastné riziko.

8. Sťažnosti / Úradník pre ochranu údajov:

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, môžete nás kontaktovať: prevadzkar@klar.sk

Vaše obavy riešime v súlade s platnými zákonmi.